Slovenčina (Slovenská republika)Hungarian (formal)Polish (Poland)Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
REACH Konferencia Praha (Pruhonice)
Ministerstvo životného prostredia Českej republiky
  • REACH registračný termín 2018
  • Autorizácia
  • REACH & predmety
  • KBU / e-KBU a expozičný scenár
  • Povinnosti následných užívateľov a komunikácia
  • Presadzovanie legislatívy REACH
REACH Conference Prague (Pruhonice), May 22- 23, 2017

Odprednášané príspevky

Konferencia REACH 2013

 

Konferencia REACH 2013 sa v Bratislave konala po siedmykrát (2-4 decembra 2013) pri účasti prednášajúcich a účastníkov z rôznych sektorov priemyslu, štátnej správy a odbornej verejnosti. Odprezentované prednášky sú uvedené v tabuľke nižšie:

-  Príspevky sú v jazykoch, v ktorých boli odprednášané na konferencii

1. deň2. deň3. deň

REACH & CLP-aktuálny stav legislatívy EU

Temenuzhka POPOVA, Európska komisia

Podpora agentúry ECHA pre následných užívaťeľov a MSP

Laura WALIN, ECHA

Karty bezpečnostných údajov v kontexte ochrany zdravia v SR

Silvia PLAČKOVÁ, Národné toxikologické informačné centrum

REACH registrácia a čo nasleduje

Javier SÁNCHEZ, ECHA

Prehľad legislatívy CLP & REACH a ďalší vývoj

Temenuzhka POPOVA, Európska komisia

Hodnotenie rizík & REACH—DNELs, DMELs

Martin MURÍN, Ekotoxikologicke centrum

Implementácia nariadenia REACH—pohľad európskeho chemického priemyslu

Jean-Christophe DEWART, CEFIC

SVHCs— Stav

Martin Murín, Ekotoxikologické centrum

Ochrana životného prostredia vo výrobnom závode vs REACH—
PNECs

Martina KUBÁŇOVÁ, Ekotoxikologicke centrum

REACH registrácia a jej právne dôsledky

Temenuzhka POPOVA, Európska komisia

SVHC & Autorizácia — Výzvy pre následných užívaťeľov

Jan MERVART, Deza

REACH IT, IUCLID, CHESAR

Jan HOLOMEK, Reach Spektrum

REACH registrácia-hlavný registrujúci, dossier, plány testov...

Jan HOLOMEK, Reach Spektrum

Autorizačný proces — Hľadisko hutníckeho priemyslu

Hugo WAETERSCHOOT, Eurometaux

REACH Delivery– Nástroj komunikácie v dodávateľskom reťazci

Malcolm CARROLL, REACH Delivery

Kvalita registračných dokumentácií: Stav a kroky

Javier SÁNCHEZ, ECHA

REACH & Výrobky

Martina KUBÁŇOVÁ, Ekotoxikologicke centrum

Dôsledky REACH registrácie

Jean-Christophe DEWART, CEFIC

eKBÚ a Expozičné scenáre - výhliadky agentúry ECHA

Laura WALIN, ECHA

Hľadisko priemyslu & Praktické skúsenosti

Christian GRÜNDLING, FCIO

Problémy týkajúce sa komunikácie v dodávateľskom reťazci

Ophélie ROBLOT, Fecc

Koordinované presadzovanie práva REACH/ CLP v EÚ

Eugen ANWANDER, Institute for Environment & Food Safety

Obmedzenia — Hľadisko hutníckeho priemyslu

Hugo WAETERSCHOOT, Eurometaux

REACH inšpekcie — Skúsenosti České inspekce ŽP

Jan SPONAR, ČIŽP

Nové prístupy k riadeniu procesných chemických látok v
automobilovom priemysle

Martin DROZD, Kia Motors Slovakia

Praktické skúsenosti distribútorov týkajúce sa inšpekcie

Ophélie ROBLOT, Fecc

 

REACH Conference Prague (Pruhonice), May 22- 23, 2017

Registrácia