Slovenčina (Slovenská republika)Hungarian (formal)Polish (Poland)Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
REACH Konferencia Praha (Pruhonice)
Ministerstvo životného prostredia Českej republiky
  • REACH registračný termín 2018
  • Autorizácia
  • REACH & predmety
  • KBU / e-KBU a expozičný scenár
  • Povinnosti následných užívateľov a komunikácia
  • Presadzovanie legislatívy REACH
REACH Conference Prague (Pruhonice), May 22- 23, 2017

Ekotoxikologicke centrum

Ekotoxicologické Centrum Bratislava s.r.o. (ETC) je nezávislá súkromná spoločnosť založená v roku 1993. Hlavným zameraním sú konzultačné, odborné, laboratórne a výskumné práce. Zameranie odborných a konzultačných prác je najmä v oblasti vplyvu chemických látok na zdravie ľudí a životné prostredie, hodnotenie rizík a chemická legislatíva. Odborníci v oblasti chémie, biológie, toxikológie, ekotoxikológie, bezpečnosti pri práci a riadenia projektov poskytujú služby pre priemysel a štátnu správu, medzinárodné inštitúcie a ďalších zákazníkov.

ETC ponúka širokú škálu konzultačných a poradenských služieb a riadenie projektov na Slovensku aj v zahraničí pre širokú oblasť manažmentu chemických látok, legislatívy REACH, hodnotenie vplyvov na životné prostredie, hodnotenie zaťaženosti územia a kontaminácie, due dilligence a hodnotenie nebezpečnosti a rizík chemických látok, biocídov, pesticídov, detergentov, prípravkov a výrobkov, zmesí, odpadových vôd, pôd a ďalších matríc.

ETC má skúsenosti so spoluprácou so súkromným sektorom, štátnymi organizáciami, medzinárodnými inštitúciami ako UNIDO, UNDP, UNEP pri organizovaní a zabezpečení regionálnych aktivít v regióne strednej a východnej Európy, ale aj strednej Ázie a ďalších oblastiach.

21 ROKOV KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB (1993 - 2014)


 


Výrobky

Biocídy

Konzultácie Ekotox

Kozmetika

Detergenty

Ekotox Outsourcing

Ekotox - Outsourcing

Expozičný scenár

Chemical safety

Chemická bezpečnosť

REACH & CLP služby

Hodnotenie rizík

Safety data sheet

Karta bezpečnostných údajov (SDS; MSDS) 

REACH Conference Prague (Pruhonice), May 22- 23, 2017

Registrácia